ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА У УСЛОВИМА ПРОГЛАШЕНОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Историјски музеј Србије

Трг Николе Пашића 11

"Имајући у виду Уредбу о организовању рада послодавца за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", БРОЈ 31/20), као и мере превенције ширења заразе корона вирусом, а на основу овлашћења послодавца утврђених законом, неопходно је организовати процес рада у условима проглашеног ванредног стања.

У планирању организације рада, а у циљу смањења ризика од ширења заразе, потребно је имати у виду да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година и да посебну заштиту ужива родитељ детета до 12 година, а нарочито уколико сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза.

Приоритетно за наведена лица треба омогућити рад од куће, у складу са планом рада који утврђује послодавац, односно руководилац.

Планом рада се утврђују обавезе свих запослених у погледу распореда обављања послова у пословним просторијама послодавца, односно обављања послова код куће.

Са циљем смањења ризика од ширења заразе, план рада претпоставља остваривање законом утврђених надлежности, што може да значи и долазак на рад у просторије послодавца запослених којима је утврђен рад од куће као и упућивање на рад од куће запослених којима је првенствено утврђен рад у просторијама послодавца.

Препорука је да се план рада припрема на недељном нивоу и прилагођава одлукама Владе, ситуацији везаној за ширење заразе и потребама радних процеса.

Послодавац решењем утврђује обавезе запослених са елементима утврђеним Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања.

Запослени је дужан да у току радног времена за време обављања послова ван службених просторија послодавца - од куће, претпостављеном руководиоцу буде доступан путем телефонске, електронске и непосредне комуникације, да достави извршени посао ради информисања или на сагласност и да поступа у складу са утврђеном радном обавезом.

Запослени право на плату остварује на основу чињенице да запослени за време трајања ванредног стања наставља да у пуном радном времену обавља послове радног места на које је распоређен, као и да запослени и за време обављања послова радног места ван просторија послодавца, односно од куће испуњава услове за остваривање права на плату и друга права из радног односа као да је радио и послове обављао и у просторијама послодавца.

Запосленима који имају обавезу кућне изолације која је утврђена само ради праћења стања (карантин) не може се утврдити обавеза доласка на рад у просторије послодавца."