ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ

Историјски музеј Србије

Трг Николе Пашића 11

На основу чланoвa. 35 и 36. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09,13/16,30/16-исправка, 6/20и 47/21) и члана 38. став 1. тачка 9. Статута Историјског музеја Србије број 4/13 од 14. марта 2018. године и Статута о изменама и допунама Статута број 4/1 од 23. фебруара 2022. године, Управни одбор Историјског музеја Србије расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ

1.На конкурс за директора Историјског музеја Србије може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1) високо образовање (у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности): на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
2) да има најмање десет година радног искуства у струци, од чега најмање пет година радног искуства у култури
3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци или за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора:
4) да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијстријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности;
5) активно знање једног светског језика;
6) држављанство Републике Србије;
7) знање рада на рачунару;
8) општа здравствена способност

2.Кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе следеће доказе:

1) предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
2) диплому о стеченој стручној спреми;
3) доказе о радном искуству (уговори, решење, потврде и др.) из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство;
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
5) уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; (издато након објављивања јавног конкурса),
6) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван нити да му је изречена мра безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела (такође издато након објављивања јавног конкурса)
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8) извод из матичне књиге рођених;
9) очитану биометријску личну карту, односно копију личне карте.
10) доказ о познавању основних програма рада на рачунару, односно провера познавања рада на рачунару, пре разговора са учесницима.
11) доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе)
12) лекарско уверење – доказ о општој здравственој способности;

3. Приликом састављања листе кандидата Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

1) квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја, из поднете конкурсне документације;
2) да познаје пословање установа културе;
3) да поседује руководеће искуство на пословима у области културе;
4) да поседује искуство у покретању, организацији и остваривању пројеката са великим друштвеним значајем у презентацији и афирмацији културог богатства, као и едукацију на вредностима наслеђа, културе и јавног добра уопште.

Јавни конкурс за избор директора објављује се у дневном листу Политика, издање за територију целе Републике Србије, на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Музеја и огласној табли Музеја.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, емаил), начин на који кандидат жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Уз пријаву учесник јавног конкурса прилаже оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњености предвиђених услова за именовање директора Историјског музеја Србије.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана рачунајући од наредног дана када је конкурс оглашен у дневном листу „Политика“.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс за избор директора“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Историјски музеј Србије Београд, Трг Николе Пашића 11 или лично сваког радног дана од 10.00 до 15.00 часова.

Неблаговремене и недопуштене пријаве Управни одбор одбацује решењем.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Управни одбор обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у остављеном року.

Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити Министарству културе Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, са мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата. Датум разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавешени. Министарство предлаже Влади кандидата за директора с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте. Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњавају услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан д аобавести Министарство, уколико Влада не именује директора са Листе, односно ако Министарство не предложи ниједног кандидата са Листе.
Директора Историјског музеја Србије именује Влада Републике Србије на период од четири године, на основу предлога Министарства културе и информисања.

Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Наташа Милићевић, секретар, на број телефона +381 11 2187-360, е маил: natasa.milicevic@imus.org.rs.


Председник
др Миле Бјелајац