ИНФОРМАЦИЈА О ПРОДАЈИ ДВА ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ

Историјски музеј Србије

Трг Николе Пашића 11

На основу одлуке директора број 87/3 од 24.05.2022. године Историјски музеј Србије путем доставе затворених писмених понуда продаје:

1 Комби, Daily Iveco, набављен 2005 године, инвентарни број 0625, одјављен, неисправан, неиспитан, није у возном стању и продавац не даје никаве гаранције на исти. Почетна продајна вредност је 150.000,00 динара

2 Fiat Doblo Panorama, набављен 2007 године, инвентарни број 0770, одјављен, неисправан, неиспитан, није у возном стању и продавац не даје никаве гаранције на исти. Почетна продајна вредност је 80.000,00 динара

Понуде доставити у затвореној коверти на адресу: Историјски музеј Србије, Београд, Трг Николе Пашића 11, са назнаком „Не отварати – понуда за продају возила марке (навести за које возило се подноси понуда са навођењем инвентарног броја возила), најкасније до 9. 6. 2022. године до 12:00 сати, без обзира на начин доставе. Понуде достављене после наведеног рока сматраће се неблаговремене и неће бити разматране. Понуде ће бити комисијски отворене дана 10.06.2022. године 2022 године у 13:00 сати у Историјском музеју Србије, Београд, Трг Николе Пашића 11.

Право на достављање понуда имају сва правна и физичка лица. У понуди морају бити читко наведени подаци понуђача, са понуђеном ценом, контакт телефоном и е-маил адресом. Заинтересовани купци могу погледати возило/ возила, по претходној најави и у договору са овлашћеним лицем Музеја. Контакт телефон 060/3398016, Бранислав Мркојевић.

Возила се продају без ПДВ-а. Возила се продају у виђеном стању без права на рекламацију. Све трошкове које проузрокује ова продаја укључујући и порезе падају на терет купца. Купопродајни уговор ће се закључити са понуђачем који понуди највишу цену.